شماره حساب های شرکت

از كليه مشتريان محترم کارگزاری مدبر آسیا تقاضا مي گردد وجه لازم براي تمام واریزی های خود را صرفا به شماره حساب هاي این کارگزاری واريز نمايند

بديهي است مسئوليت واريز وجه به حساب هر شخص و يا شركت به غير از این کارگزاری به عهده واريز كننده خواهد

شماره کارت شماره شبا آدرس بانک نوع حساب شماره حساب نام بانک ردیف
6037991899909778 IR430170000000110557965008 خيابان حافظ ساختمان بورس اوراق بهادار جاری 0110557965008 1
  IR340180000000000156356107 خيابان حافظ ساختمان بورس اوراق بهادار جاری 156356107 2
- - - - 849-40-1714467-1 3
  IR160660000000110222964006 سهروردی شمالی جاری 0110222964006 4
  IR930120000000005868104505 سید خندان-65110 جاری 5868104505 5