نگاهی به موقعیت ولصنم
دوشنبه 27 شهریور 1396

نگاهی به موقعیت ولصنم

نگاهی به موقعیت ولصنم
شرکت لیزینگ صنعت و معدن زیر مجموعه بانک صنعت و معدن است. این شرکت با سرمایه اسمی 2هزار میلیارد ريالی سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. در طول سال های اخیر وضعیت شرکت به شرح زیر بوده است:

1393: سود اقساط سنواتی 158 میلیارد ريال، سایر درآمدهای لیزینگی 241میلیارد ريال، سود سرمایه گذاری 183میلیارد ريال - سود خالص 411میلیارد ريال


1394: سود اقساط سنواتی 160 میلیارد ريال، سایر درآمدهای لیزینگی 245میلیارد ريال، سود سرمایه گذاری 167میلیارد ريال - سود خالص 458میلیارد ريال


1395: سود اقساط سنواتی 157 میلیارد ريال، سایر درآمدهای لیزینگی 272میلیارد ريال، سود سرمایه گذاری 243 میلیارد ريال - سود خالص 540میلیارد ريال


1396: سود اقساط سنواتی 155 میلیارد ريال، سایر درآمدهای لیزینگی 239میلیارد ريال، سود سرمایه گذاری 242 میلیارد ريال - سود خالص 567 میلیارد ريال

این شرکت در آبان ماه اقدام به اعلام بودجه سال مالی منتهی به آذر 1397 خواهد نمود. اگر روند شناسایی درآمد و سود را ملاحظه کنید، انتظار خواهیم داشت بودجه سال 97 نیز با اندکی رشد همراه شود و به طور مثال سود خالص به رقمی در سطح 600 میلیارد ريال یا 300 ريال برای هر سهم برسد و 60درصد سود خالص نیز به طور تقریبی تقسیم سود اما به نکات زیر توجه کنید:

1) از مجموع 420 میلیارد تومان دارایی، 270میلیارد تومان حساب دریافتنی و الباقی عمدتا سرمایه گذاری بلند مدت است. طبیعیت این فعالیت(لیزینگ) وجود حساب دریافتنی است و منابع مازاد نیز در نماد های "واتی" و "وصنعت" سرمایه گذاری شده لذا آن بخش سود سرمایه گذاری که دائم تکرار شده مربوط به تقسیم سود همان دو شرکت است که نسبتا با ثبات است و بسیار تحت تاثیر میزان سودی است که "شیران" به دست می آورد.

2) حساب های دریافتنی پاشنه آشیل شرکت است. عدم بازگشت مطالبات منجر به افزایش هزیه مالی شرکت و کاهش حجم کار می شود اما سوخت شدن مطالبات کمتر اتفاق می افتد چون عمدتا در عملیات لیزینگ وثایق کافی دریافت می شود و شرکت نیز سند مالکیت را به شخص تا دریافت آخرین قسط منتقل نمی کند. با این حال 95میلیارد تومان اقساط سررسید گذشته( عمدتا با تاخیر بیش از 7 ماه) در حساب ها دیده می شود که حتی به فرض وصول مطالبات اما پروسه توقیف دارایی و انتقال مجدد به شرکت نیازمند سپری شدن زمان است.

*نتیجه: حجم فعالیت شرکت صعودی، سودآوری با ثبات و شرایط کلی مناسب است. قیمت هر برگ سهم کمتر از 140 تومان و تقسیم سود احتمالی بیش از 20 تومان است لذا p.e این سهم در یک پروسه سه ماهه به سمت عدد 4 حرکت می کند که احتمالا منجر به رشد قیمت سهم می شود اما اقساط سررسید گذشته پاشنه آشیل شرکت است! سوخت شدن بخشی از 95 میلیارد تومان برای شرکتی که سالانه کمتر از 60 میلیارد تومان سود دارد، یک ریسک اساسی خواهد بود.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام