پر معامله ترین سهم های روز ۱۸ آذر ۹۷
یکشنبه 18 آذر 1397

پر معامله ترین سهم های روز ۱۸ آذر ۹۷

گانه زنی ها درباره افزایش قیمت خودرو امروز نتوانست صف های خرید میلیونی خودروییها را حفظ کند و در ساعات ابتدایی بازار کل صف های خرید عرضه و سهم ها تا محدوده قیمت صفر تابلو پایین آمدند. همچنین در میانه های روز با افزایش تقاضا همراه شده و به صف خرید رسیدند، بانک تجارت و بانک صادرات در صدر این تقاضاها قرار داشتند.  معاملات پر حجم این گروه می تواند حاصل از برقراری روابط و ساز و کارهای مالی بین ایران و اروپا و اجرای محدودیت های تراکنشی در راستای مبارزه با پولشویی باشد.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام