برقراری ارتباط با کارشناسان

برای برقراری ارتباط با کارشناسان ما در واحدهای دفتر مرکزی می توانید با شماره های مستقیم زیر تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس مسئول واحدهای تخصصی دفتر مرکزی ردیف
021-41627109 خانم حسینی آنلاین 1
021-41627111

021-41627112
خانم نگهدار

آقای امانی
پذیرش 2
021-41627114

021-41627115

09364302975
آقای علیزاده

آقای صدیقی

شماره واتساپ جهت ارسال مدارک (فیش واریزی و ...)
مالی 3
021-41627101 خانم بانی مسئول دفتر مدیر عامل 4