مراحل ثبت نام در سامانه سجام

1

ورود به سامانه سجام

2

ثبت اطلاعات اولیه

3

پرداخت هزینه

4

تکمیل فرم ها

5

دریافت کد رهگیری

6

مراجعه به دفتر پیشخوان

7

تائید سهام دار در سجام