شماره حساب های شرکت

از كليه مشتريان محترم کارگزاری مدبر آسیا تقاضا مي گردد وجه لازم براي تمام واریزی های خود را صرفا به شماره حساب هاي این کارگزاری واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه به حساب هر شخص و يا شركت به غير از این کارگزاری به عهده واريز كننده خواهد

ردیف نام بانک شماره حساب نوع حساب آدرس بانک شماره شبا شماره کارت
1 بانک ملی 110557965008 جاری خيابان حافظ ساختمان بورس اوراق بهادار IR430170000000110557965008 6037991899909778
2 بانک تجارت 156356107 جاری خيابان حافظ ساختمان بورس اوراق بهادار IR340180000000000156356107  
3 بانک سامان 849-40-1714467-1 جاری خيابان سی تير IR420560084904001714467001  
4 بانک ملت 56834759/51 جاری بلوار ميرداماد IR130120000000005683475951  
بالا